Algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden van Fimeja Trading BV handelend onder de naam
Hellodeck en Lamellendekvervangen.nl gevestigd te Gilze, kantooradres Nieuwstraat
80d te (5126 CG) Gilze , telefoon +31(0)161 85 2390 , e-mail info@hellodeck.nl , Kamer
van Koophandel 53022246

Artikel 1: Toepasselijkheid
1. Op alle door Hellodeck gedane aanbiedingen en offertes, alle met Hellodeck
gesloten
overeenkomsten tot koop en verkoop van goederen en/of verrichten
van diensten, alsmede op de uitvoering van die overeenkomsten, en op alle
andere
verbintenissen met Hellodeck, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden
van toepassing. De toepasselijkheid van eventuele door wederpartij gehanteerde
voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen
worden en gelden pas na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging daarvan
door Hellodeck. Indien Lamellendekvervangen niet steeds naleving van deze
voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet
van toepassing zijn, of dat Hellodeck het recht verliest om in toekomstige, al dan
niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
3. Onder wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: iedere rechtspersoon
of natuurlijke persoon die met Hellodeck een verbintenis is aangegaan,
dan wel van Hellodeck een aanbod daartoe heeft ontvangen, en behalve deze
ook diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsverkrijgende(n) onder
algemene of bijzondere titel.

Artikel 2: Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen en offertes van Hellodeck aan wederpartij zijn vrijblijvend. Een
aanbod is slechts bindend indien Hellodeck dit schriftelijk doet met vermelding
van een termijn waarbinnen het aanbod kan worden aanvaard. Die aanvaarding
kan slechts schriftelijk geschieden.
2. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens, zijn
zo nauwkeurig mogelijk maar slechts bindend indien dit door Hellodeck in de
aanbieding uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.

Artikel 3: Overeenkomsten
1. Overeenkomsten zullen in principe schriftelijk door Hellodeck aan de wederpartij
bevestigd worden, maar als dat niet is gedaan, laat dat onverlet het recht van
Hellodeck de totstandkoming en inhoud van de overeenkomst op andere wijze te
bewijzen. Mondelinge afspraken, ook indien die betrekking hebben op wijziging of
annulering van een overeenkomst, zullen door Hellodeck zoveel mogelijk schriftelijk
worden bevestigd. Hetgeen schriftelijk door Hellodeck aan de wederpartij
bevestigd is, levert dwingend bewijs op van hetgeen daarin vermeld staat.
2. Voor overeenkomsten, leveringen en opdrachten waarvan geen schriftelijke
aanbieding, offerte en/of opdrachtbevestiging is gemaakt, wordt de factuur of
afleveringsbon tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke geacht wordt
de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3. Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige verplichting
voortvloeiend uit de met hem gesloten overeenkomst en uit deze voorwaarden,
alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling c.q. aanvragen
daartoe, of wanneer hij door beslag of anderszins zijn vrijheid van handelen heeft
verloren of deze is beperkt, dan wel indien aan Hellodeck is gebleken dat de
wederpartij onvoldoende kredietwaardig is, zulks ter beoordeling van Hellodeck,
heeft Hellodeck het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te
ontbinden, dan wel als ontbonden te beschouwen, zonder tot enige schadevergoeding
gehouden te zijn en onverminderd Hellodeck recht de door Hellodeck
geleden schade van wederpartij te vorderen.
4. Indien de wederpartij tekortschiet in de nakoming van zijn contractuele verplichtingen
in welke zin en op welke wijze dan ook, is Hellodeck gerechtigd de geleverde
goederen onmiddellijk bij de wederpartij terug te (laten) halen, waarbij wederpartij
reeds nu onherroepelijk machtiging verleent aan Hellodeck de ruimten of
terreinen waar de goederen zich bevinden te betreden teneinde Hellodeck inhet
bezit te stellen van de goederen.
5. De verbintenissen uit de overeenkomsten zijn ondeelbaar. Indien meer dan één
persoon partij is bij de overeenkomst zijn deze allen hoofdelijk aansprakelijk voor
alle uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen hoe ook genaamd.

Artikel 4: Prijzen
1. Alle prijzen en tarieven zijn in euro’s en exclusief B.T.W. en andere heffingen welke
van overheidswege worden opgelegd op het moment van orderacceptatie.
2. De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen
van grondstoffen en materialen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten,
vrachten,
etc. Indien na opdrachtbevestiging in een der bovengenoemde kostprijsfactoren
een voor Hellodeck nadelige wijziging plaatsvindt, is Hellodeck
gerechtigd
de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, e.e.a.
voor zover zulks niet bij de wet verboden is, en ongeacht of de wijziging voor
Hellodeck al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.
Wijzigingen in de overeengekomen prijs geven de wederpartij niet het
recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren.
3. Alle in de offerte, orderbevestiging of de overeenkomst genoemde prijzen zijn
exclusief B.T.W.. Betalingen dienen inclusief B.T.W. te geschieden.

Artikel 5: Wijzigingen
1. Hoewel Hellodeck een verzoek om in te stemmen met het aanbrengen van wijzigingen
en aanvullingen van de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen
steeds welwillend zal overwegen, is Hellodeck tot een dergelijke instemming
op geen enkele wijze verplicht. Een wijziging dient door de wederpartij schriftelijk
aan Hellodeck verzocht te worden, en is slechts bindend indien en voor zover die
wijziging schriftelijk door Hellodeck is aanvaard.
2. Indien een wijziging c.q. aanvulling van de overeengekomen werkzaamheden en/
of afleveringen leidt tot meerwerk en extra leveringen door Hellodeck, zullen die
door Hellodeck steeds volgens de dan geldende tarieven aan de wederpartij in
rekening gebracht worden. Indien een wijziging c.q. aanvulling van de overeengekomen
werkzaamheden en/of afleveringen leidt tot minderwerk kan dat weliswaar
tot een vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch behoudt
Hellodeck zich het recht voor om wederpartij de door Hellodeck reeds gemaakte
kosten, de niet op andere wijze economisch te benutten manuren en apparatuur,
alsmede de gederfde winst, in rekening te brengen.
3. Het ontstaan van meerwerk zal in een zo vroeg mogelijk stadium schriftelijk door
Hellodeck aan de wederpartij worden gemeld, doch in elk geval voorafgaande
aan de uitvoering daarvan. De wederpartij wordt geacht akkoord te zijn met de
uitvoering van het meerwerk en de kosten daarvan, tenzij binnen 5 dagen na
schriftelijke kennisgeving door Hellodeck de wederpartij daartegen protesteert.
Meerwerk kan nimmer leiden tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 6: Duurovereenkomsten
1. Indien Hellodeck met de wederpartij een overeenkomst sluit, die niet in het verrichten
van een eenmalige hoeveelheid werkzaamheden en/of het doen van
een eenmalige levering voorziet, doch voorziet in het door Hellodeck periodiek of
anderszins regelmatig verrichten van werkzaamheden, geldt een zodanige overeenkomst
voor de daarbij uitdrukkelijk overeengekomen periode of, bij gebreke
van zodanige periode, voor een jaar.

Artikel 7: Levering, montage en installatie
1. Eventuele montage- en/of installatiewerkzaamheden zijn steeds voor rekening
van de wederpartij en worden berekend overeenkomstig de dan geldende tarieven,
tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen is.
2. De opgaven van leveringstermijnen in aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten
worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht
worden genomen. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak ook,
zal de wederpartij nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding van
de overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit de
desbetreffende overeenkomst of uit enige overschrijding van de levertijd, zulks
evenwel ter beoordeling van Hellodeck, zal Hellodeck in nader overleg treden met
de wederpartij.
3. Het tijdvak binnen c.q. het tijdstip waarop Hellodeck de overeengekomen werkzaamheden
of de overeengekomen leveringen zullen moeten hebben verricht,
is vastgelegd in de verwachting dat de omstandigheden waaronder de (op)levering
zal plaatsvinden, na de aanvaarding van de opdracht niet zullen wijzigen.
Indien een dergelijke wijziging van omstandigheden ongeacht de voorzienbaarheid
daarvan optreedt, zodat vertraging wordt veroorzaakt in de (op)
levering, wordt het overeengekomen tijdstip van (op)levering, dienovereenkomstig
verschoven, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 16 voor het geval
dat Hellodeck door overmacht de overeenkomst tijdelijk of blijvend niet na kan
komen.
4. Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden en/of leveringen in fasen
zullen plaatsvinden, is Hellodeck gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden
en/of leveringen die tot een volgende fase behoren uit te stellen, totdat de
wederpartij de voltooiing van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft
bevestigd en aan al haar financiële verplichtingen inzake de deellevering jegens
Hellodeck heeft voldaan.
5. Verzending, vervoer en/of overdracht van goederen, daaronder begrepen materialen
geschiedt steeds voor rekening en risico van wederpartij. Hellodeck is
slechts gehouden een verzekering af te sluiten indien en voor zover Hellodeck zich
daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk heeft verbonden.

Artikel 8: Uitvoering werkzaamheden
1. De werktijden van Hellodeck personeel zullen zoveel mogelijk worden bepaald in
overleg met de wederpartij.
2. Voor opdrachten met betrekking tot het uitvoeren van werkzaamheden en/of
het verlenen van diensten waarvoor een vaste prijs geldt, wordt de plaats waar,
en werktijd waarop, de werkzaamheden verricht worden, steeds door Hellodeck
bepaald.

Artikel 9: Medewerking wederpartij
1. De wederpartij zal Hellodeck steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen
verschaffen, welke Hellodeck nuttig of noodzakelijk acht teneinde de
opgedragen werkzaamheden of leveringen te kunnen verrichten.
2. Wederpartij draagt er zorg voor dat de ruimten waar door Hellodeck geleverde
goederen waarop garantieverplichtingen betrekking hebben zich bevinden in
overeenstemming zijn met die eisen die gelden om de door Hellodeck geleverde
goederen normaal te kunnen laten functioneren, en dat de vereisten bij voortduring
in stand worden gehouden.
3. Alle door Hellodeck te maken kosten als gevolg van het niet, niet tijdig en/of ondeugdelijk
nakomen door wederpartij van de in dit artikel genoemde verplichtingen,
komen voor rekening van de wederpartij.

Artikel 10: Keuring en klachtplicht
1. De wederpartij moet de gekochte zaken binnen een, gelet op de omstandigheden
zo kort mogelijke, doch maximale termijn van vijf dagen na de aflevering,
keuren of doen keuren. De wederpartij verliest het recht om zich erop te beroepen
dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden indien hij niet binnen een
redelijke termijn, doch in elk geval binnen acht dagen nadat hij dit heeft ontdekt
of had behoren te ontdekken, Hellodeck hiervan schriftelijk in kennis heeft gesteld
onder opgave van de aard van de tekortkoming. In alle gevallen vervalt het recht
van de wederpartij om zich erop te beroepen dat de zaken niet aan de overeenkomst
beantwoorden indien hij de gekochte zaken heeft geïnstalleerd en/of heeft
verwerkt en/of in gebruik heeft genomen, zulks behoudens zijn beroep op gebreken
die vallen onder de garantie van artikel 13.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
1. Hellodeck is nimmer aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, direct
of indirect waaronder begrepen bedrijfsschade, stilligschade, schade aan roerende
of onroerende goederen, dan wel aan personen, al het voorgaande zowel
bij de wederpartij als bij derden, indien de schade is veroorzaakt door Hellodeck
geleverde en/ of geïnstalleerde zaken en/of verrichte diensten of door welke
andere oorzaak dan ook, tenzij de wet dwingend rechtelijk anders voorschrijft en
tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van Hellodeck. Hellodeck is echter
niet aansprakelijk voor schade als in de vorige zin bedoeld indien die schade is
ontstaan door opzet of grove schuld van ondergeschikten en/of van door Hellodeck
bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.
2. Wederpartij vrijwaart Hellodeck en medewerkers van Hellodeck voor aanspraken
van derden ter zake van schade in welke zin dan ook, welke wordt veroorzaakt
door het gebruik van door Hellodeck geleverde diensten en producten.
3. Wederpartij vrijwaart Hellodeck voor aanspraken door derden die in opdracht
van wederpartij werkzaamheden verrichten ten behoeve van de overeengekomen
projecten en/of diensten. Hellodeck is niet aansprakelijk voor kosten
en schaden die zijn ontstaan door toedoen of nalaten van wederpartij of door
wederpartij
bij het project betrokken derden.
4. Alle risico’s en aansprakelijkheden, voortvloeiende uit de door Hellodeck ten behoeve
van wederpartij verrichte diensten en/of werkzaamheden worden geacht
te zijn overgegaan op het tijdstip van ontvangst of op het tijdstip waarop de
overeenkomst met wederpartij ingevolge deze voorwaarden is geëindigd en ontbonden.
5. Indien Hellodeck tegenover de wederpartij aansprakelijk is voor gebreken in de
door Hellodeck verkochte zaken, is Hellodeck slechts verplicht om, ter keuze van
Lamellendekvervangen- de gebreken te herstellen dan wel op de oorspronkelijke
plaats van aflevering, een zaak af te leveren die gelijk of gelijkwaardig is dan wel
de schade in geld te vergoeden. Aansprakelijkheid van Hellodeck uit hoofde van
de met wederpartij gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden is
onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst,
exclusief B.T.W. Iedere verdere aansprakelijkheid, hetzij voor directe hetzij voor
indirecte schade, kosten en rente, is uitgesloten.

Artikel 12: Overmacht
1. Indien Hellodeck door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd
de overeenkomst (verder) uit te voeren, is Hellodeck -ter keuze van Hellodeckgerechtigd
zonder enige verplichting tot schadevergoeding, boete en dergelijke,
en onverminderd de aan Hellodeck verder toekomende rechten, de (verdere) uitvoering
van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder
rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk voor ontbonden te beschouwen.
2. Van overmacht aan de zijde van Hellodeck is sprake, indien Hellodeck na het
sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar contractuele verplichtingen
te voldoen ten gevolge van (burger)oorlog(gevaar), oproer, molest,
brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in
en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën,
storingen in de levering van energie, alles zowel in het eigen bedrijf van Hellodeck
bedrijf als bij derden, van wie Hellodeck de benodigde materialen of grondstoffen
geheel of gedeeltelijk moet betrekt, evenals bij opslag of gedurende transport, al
dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of
risicosfeer van Hellodeck ontstaan.

Artikel 13: Garantie
1. Hellodeck verstrekt slechts garantie op geleverde zaken, indien en voor zover
Hellodeck garantie ontvangt van haar leveranciers. De door leveranciers van
Hellodeck verstrekte garantiecertificaten zullen bij de aflevering aan wederpartij
ter hand worden gesteld dan wel op kantoor van Hellodeck beschikbaar zijn. Op
lamellen-zwembadafdekkingen verstrekt Hellodeck onder de navolgende voorwaarden
garantie op polycarbonaat lamellen van vijf jaar na de aflevering, op
PVC-lamellen van twee jaar na de aflevering en op motoren van twee jaar na de
aflevering. Het ontstaan van condensatie in solar en/of transparante lamellen is
van deze garantie nadrukkelijk uitgesloten.
2. Indien Hellodeck uit hoofde van garantie aansprakelijk is voor gebreken, is de
aansprakelijkheid beperkt tot de verplichting om het gebrek te herstellen dan wel
– ter keuze van Hellodeck – op de oorspronkelijke plaats van aflevering een zaak
af te leveren die gelijk of gelijkwaardig is. Van de garantie worden nadrukkelijk uitgesloten
de arbeid c.q. arbeidskosten die samenhangen met de herinstallatie of
vervanging van de zaken waarop Hellodeck garantie verstrekt. Indien zulke kosten
moeten worden gemaakt in verband met de uitvoering van de garantieverplichtingen
is Hellodeck bevoegd deze aan de wederpartij in rekening te brengen
tegen de bij Hellodeck geldende tarieven.
3. De in de vorige leden van dit artikel bedoelde eventueel verleende garantieverplichtingen
vervallen, indien de wederpartij zelf wijzigingen in, of reparaties aan
het geleverde verricht of laat verrichten of indien het geleverde voor andere dan
normale gebruiksdoeleinden wordt aangewend of naar Hellodeck oordeel op onoordeelkundige
wijze is behandeld of onderhouden. De wederpartij zal aan deze
garantie geen rechten kunnen ontlenen indien Hellodeck aannemelijk maakt dat
hij de naleving van de door of namens Hellodeck verstrekte onderhouds- en gebruiksvoorschriften
heeft veronachtzaamd.
4. De rechten uit deze garantiebepalingen zijn uitsluitend overdraagbaar tussen
afnemer van Hellodeck en de gebruiker van de gekochte zaken indien afnemer
van Hellodeck wederverkoper is. In alle andere gevallen zijn de rechten uit hoofde
van deze garantie persoonsgebonden en niet voor overdracht vatbaar.
5. Hellodeck is gerechtigd de kosten van opsporen van gebreken die ingevolge
deze bepalingen van garantie zijn uitgesloten, aan de wederpartij in rekening te
brengen overeenkomstig de daarvoor bij Hellodeck gebruikelijke tarieven.

Artikel 14: Betalingen
1. De betaling van de door Hellodeck te leveren zaken en/of te verrichten diensten
dient te geschieden bij vooruitbetaling, tenzij schriftelijk anders overeengekomen,
zonder aftrek van korting of schuldvergelijking welke niet wordt toegestaan tenzij
uitdrukkelijk en schriftelijk door Hellodeck toegestaan.
2. Betaling van de door Hellodeck toegezonden facturen voor uitgevoerde werkzaamheden
en/of geleverde diensten en/of producten, dient te geschieden binnen
veertien dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen,
zonder aftrek van korting of schuldvergelijking welke niet wordt toegelaten tenzij
uitdrukkelijk door Hellodeck toegelaten.
3. Hellodeck is gerechtigd om voor de levering van de goederen en/of diensten van
de wederpartij (meer) zekerheid te vragen voor de nakoming van haar verplichtingen,
alvorens tot levering over te gaan of voort te gaan met leveren. Deze bepaling
geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van de wederpartij
om de verlangde zekerheid te stellen, geeft Hellodeck het recht om de overeenkomst
als ontbonden te beschouwen, onverminderd de rechten van Lamellendenkvervangen.
nl op vergoeding van onkosten, bedrijfsschade en winstderving.
4. De vordering tot betaling van de gehele verschuldigde som is in elk geval onmiddellijk
opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de
vervaldag, als door de wederpartij faillissement, surseance van betaling of onder
curatele stelling is of wordt aangevraagd, wanneer enig beslag op de goederen
of vorderingen van de wederpartij wordt gelegd, en wanneer deze overlijdt, in
liquidatie treedt, of voor zover een rechtspersoon zijnde, wordt ontbonden.
5. Indien het volgens factuur door de wederpartij aan Hellodeck verschuldigde
bedrag niet binnen de daarvoor geldende termijn is voldaan, is de wederpartij
zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim
en is aan Hellodeck vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd van 1,5% per
(gedeelte van een) maand over het totaal nog openstaande bedrag, zulks tot
aan de dag der algehele voldoening en onverminderd de aan Hellodeck verder
toekomende rechten.
6. Wanneer Hellodeck genoodzaakt is een onbetaald gebleven factuur of gedeelte
daarvan aan een derde ter incasso te geven, komen de buitengerechtelijke
incassokosten ad 15% van het invorderingsbedrag exclusief B.T.W., met een minimum
van € 250,- exclusief B.T.W. alsmede de volledige kosten, waaronder de
proceskosten en de kosten van rechtsbijstand, voor rekening van de wederpartij.
Eén en ander onverminderd Hellodeck recht op nakoming of ontbinding, beide al
dan niet met schadevergoeding.
7. Iedere betaling van wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem
aan Hellodeck verschuldigde gangbare rente alsmede van de door Hellodeck
gemaakte incassokosten, en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste
nog openstaande vordering.

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Hellodeck aan wederpartij geleverde goederen blijven eigendom van
Hellodeck totdat de wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens Hellodeck, uit
welke hoofde ook, heeft voldaan.
2. De wederpartij zal de hem geleverde goederen, zolang geen algehele betaling
van het Hellodeck toekomende heeft plaatsgevonden, niet mogen vervreemden
of bezwaren.

Artikel 16: Toepasselijk recht
1. Op alle door Hellodeck gedane aanbiedingen, alle met Hellodeck gesloten overeenkomsten,
en andere met Hellodeck aangegane verbintenissen, alsmede de
uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17: Geschillen
1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als
zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met een
aanbieding of verbintenis waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of betreffende
de voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als
juridische aard, zullen, voor zover de wettelijke bepalingen zulks toelaten, worden
beslist door de absoluut bevoegde Rechter in het kanton Tilburg en het arrondissement
Zeeland-West-Brabant (locatie Breda). Aldus gedeponeerd.